Παρασκευή, 10 Απριλίου 2009

Η Πληροφορική γίνεται (επιτέλους) επίσημο επάγγελμα

Εδώ και δύο ημέρες, το επάγγελμα του πτυχιούχου/διπλωματούχου Πληροφορικής και Η/Υ είναι πλέον γεγονός. Τα βαφτίσια έγιναν μόλις προχθές, με τη δημοσίευση του ΠΔ.44/2009 στο ΦΕΚ-58Α'/08-04-2009.

Σε προηγούμενο post πριν οκτώ ακριβώς μήνες, είχα επισημάνει την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας σχετικά με την μη αναγνώριση του επαγγελματία επιστήμονα στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Εδώ και δύο μέρες, η Ελληνική πολιτεία έχει ορίσει πλέον ποιο ακριβώς είναι το αντικείμενο και η ειδικότητα των πτυχιούχων και διπλωματούχων (ΑΕΙ/Πολυτεχνεία) Πληροφορικής, Μηχανικών Η/Υ, Επιστήμης Υπολογιστών, κτλ. Σίγουρα δεν είναι τέλειο, ούτε καν πλήρες, αλλά είναι έστω μια αρχή.

Τι σημαίνει αυτή η ρύθμιση; Στην πράξη ίσως τίποτα. Σίγουρα θα συνεχίσουν διάφοροι τυχάρπαστοι να κάνουν αρπαχτές, να κάνουν αναβαθμίσεις στην Η/Υ του γείτονα (με το αζημίωτο φυσικά), να φτιάχνουν websites της πλάκας σε κάθε ανίδεο πελάτη. Τουλάχιστον στο εξής θα υπάρχει ένα επίσημο χαρτί από το κράτος που θα αναγνωρίζει ότι στις ΤΠΕ υπάρχουν και πραγματικοί επαγγελματίες.

Το απόσπασμα από το ΦΕΚ που περιγράφει αναλυτικά τις νέες διατάξεις είναι το παρακάτω:

-----------

ΦΕΚ-58Α'/08-04-2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 44
Επαγγελματική κατοχύρωση των διπλωματούχων μηχανικών και των πτυχιούχων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στα αντικείμενα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
...........

Άρθρο 1

Οι Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών, οι Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Τεχνολογίας Υπολογιστών, οι Διπλωματούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών, οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων και οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις
που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, έχουν την ικανότητα να ασχοληθούν με δραστηριότητες που καλύπτουν, ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο, ενδεικτικά τους κάτωθι τομείς:
Τη μελέτη, τη σχεδίαση, την ανάλυση, την κατασκευή, την επίβλεψη κατασκευής και λειτουργίας, την αξιολόγηση, τη συντήρηση, τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και την πιστοποίηση τήρησης προτύπων στις εγκαταστάσεις τους και στις πάσης φύσεως εφαρμογές
τους στους επιστημονικούς τομείς:
α) των ηλεκτρονικών υπολογιστών,
β) των τηλεπικοινωνιών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων,
γ) της πληροφορικής και των πληροφοριακών συστημάτων και
δ) των συστημάτων αυτοματισμού, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και ήχου, επεξεργασίας ομιλίας, γραφικών, κ.λ.π.

Άρθρο 2

Οι πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τμημάτων Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων, με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, διαθέτουν γνωστικό υπόβαθρο συναφές με το υλικό και το λογισμικό για τη συγκέντρωση, ταξινόμηση, επεξεργασία και μετάδοση της πληροφορίας, και έχουν την ικανότητα να ασχοληθούν ενδεικτικά με δραστηριότητες όπως μελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, υλοποίηση, εγκατάσταση, επίβλεψη, λειτουργία, αξιολόγηση, διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και πιστοποίηση στους επιστημονικούς τομείς:
α) του υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών,
β) της πληροφορικής,
γ) των συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εφαρμογών διαδικτύου και
δ) των συστημάτων και εφαρμογών, γραφικών, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και επεξεργασίας ομιλίας.
Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών δύνανται να απασχοληθούν στα ανωτέρω και στον επιστημονικό τομέα των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων.

Άρθρο 3

Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί και οι πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης των Τμημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2, σύμφωνα και με τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις, δύνανται να ασχοληθούν, ανάλογα με το περιεχόμενο των σπουδών τους, ενδεικτικά με:
α) τη διδασκαλία σε Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, δημόσια
και ιδιωτική, σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο στους επιστημονικούς τομείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών που απαριθμούνται στα άρθρα 1 και 2 αντιστοίχως.
β) την έρευνα σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα στους επιστημονικούς τομείς που απαριθμούνται στα άρθρα 1 και 2 αντιστοίχως σε θεωρητικό, τεχνολογικόκαι εφαρμοσμένο επίπεδο.
γ) την προσφορά υπηρεσιών σε οργανικές μονάδες πληροφορικής, δικτύων, μηχανοργάνωσης και τεχνικών υπηρεσιών υπουργείων, δημοσίων οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων, σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στον τραπεζικό, ασφαλιστικό, ιατρικό τομέα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού, στις μεταφορές, τη ναυτιλία, τον τουρισμό, σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

Άρθρο 4

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 27 Μαρτίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

--------------
.

2 σχόλια:

i-know.gr είπε...

Για να δούμε όμως αν αλλάξει τίποτα και στην πράξη..

npac είπε...

Ισως το συγκεκριμένο νομοσχέδιο να είναι ένα πρώτο βήμα. Το δεύτερο και ουσιαστικότερο είναι να καθοριστούν επαγγελματικά δικαιώματα, με τρόπο αντίστοιχο με τα επαγγελματικά δικαιώματα των "παλαιάς κοπής" μηχανικών.

Όπως π.χ. κάποιος πρέπει να είναι Πολιτικός Μηχανικός για να κάνει την μελέτη των στατικών της οικοδομής στην οποία θα είναι το σπίτι μας, έτσι θα πρέπει αυτός/αυτοί που θα σχεδιάσουν και θα υλοποιήσουν το πληροφοριακό σύστημα μίας επιχείρησης να έχει αντίστοιχα πιστοποιημένες ικανότητες. Και φυσικά όπως ο Πολιτικός Μηχανικός έχει την ευθύνη να μην πέσει και μας πλακώσει η οικοδομή, έτσι και ο Πληροφορικός να έχει την ευθύνη να μη καταρεύσει το πληροφοριακό σύστημα, ζημειώνοντας την επιχείρηση.

Βέβαια, όλα αυτά, χωρίς μισθούς των 700 ευρώ.