Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

Λευκή σημαία: Η νέα Δανειακή Σύμβαση

Επειδή έχουν ακουστεί ένα σωρό ανοησίες και ξεδιάντροπα ψέμματα σχετικά με το τι περνάει αυτές τις μέρες από τη Βουλή, παραθέτω εδώ τα πιο επίμαχα σημεία της νέας Δανειακής Σύμβασης. Με μπλε χρώμα και πλάγια γράμματα, μερικές διευκρινιστικές παρατηρήσεις.

Είναι πολύ εύκολο να διαπιστώσει οποιοσδήποτε το πόσο χειρότερη και πιο εθελοδουλική είναι αυτή η Δανειακή Σύμβαση από την προηγούμενη του 2010, καθώς οι δανειστές μας έχoυν φροτνίσει να ξεκαθαρίσουν την παραμικρή αμφιβολία στους επίμαχους όρους.

Ολόκληρο το κείμενο εδώ:
>> http://www.tovima.gr/files/1/2012/02/10/9_%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91_%CE%99_%CE%95%CE%9B%CE%9B_PARIS-1-1174590-v14-EFSF%20Financial%20assis%E2%80%A6.pdf

-----

BRUSSELS:547482.2
DRAFT 02/03/12 2:54PM

Σχέδιο: 09.02.2012
ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ
Μεταξύ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ως Επωφελούμενο Κράτος Μέλος
και
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σύμβαση Διευκόλυνσης PSI Διαχείρισης Υποχρεώσεων


(...)

4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ

(...)
(2) Υποχρεώσεις:

Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος αναλαμβάνει την υποχρέωση, μέχρι την ολοσχερή αποπληρωμή του υπό την παρούσα Σύμβαση κεφαλαίου και την πλήρη καταβολή όλων των οφειλόμενων από την παρούσα Σύμβαση τόκων και επιπρόσθετων ποσών, αν υπάρχουν:
(α) με την εξαίρεση των εμπράγματων βαρών, τα οποία απαριθμούνται στις υποπαραγράφους (1) έως (8) κατωτέρω:

(i) να μην ασφαλίζει με υποθήκη, ενέχυρο, ή οποιοδήποτε άλλο εμπράγματο βάρος επί των ιδίων περιουσιακών του στοιχείων ή εσόδων οποιοδήποτε παρόν ή μελλοντικό Σχετικό Χρέος και οποιαδήποτε εγγύηση ή αποζημίωση που δόθηκε σε σχέση με αυτό, εκτός αν η Χρηματοδοτική Ενίσχυση, συγχρόνως, συμμετέχει κατ’ ισομοιρία (pari passu) και κατ’ αναλογία σε τέτοια εξασφάλιση, και

(ii) να μην χορηγήσει σε οποιονδήποτε άλλο πιστωτή ή κάτοχο του δημοσίου χρέους οποιαδήποτε προτεραιότητα έναντι του ΕΤΧΣ.

Παρατήρηση: Με άλλα λόγια, ότι προβλέπεται ως υποθήκη ή ενέχειρο στην παρούσα δανειακή σύμβαση έναντι των δανειστών, το κράτος δεν μπορεί να το βάλει σε κίνδυνο σε καμία περίπτωση. Επίσης στο (ii) ξεκαθαρίζεται ότι η αποπληρωμή των δανειστών έχει προτεραιότητα έναντι κάθε άλλης υποχρέωσης του κράτους (μισθούς, συντάξεις, επιστροφές φόρου, ασφαλιστικά ταμεία, κτλ).

Η χορήγηση των ακόλουθων βαρών δεν θα συνιστά παραβίαση του παρόντος Όρου:

Παρατήρηση: Δηλαδή το κράτος μπορεί, κατ' εξαίρεση, να ασφαλίζει έναντι όλων των παρακάτω, δικό του δημόσιο χρέος. Με άλλα λόγια, όλα τα παρακάτω είναι εν δυνάμει σε κίνδυνο κατάσχεσης, παρόλο που αποτελούν ιδιωτική περιουσία.

(1) βάρη σε οποιαδήποτε περιουσία, τα οποία δόθηκαν προς εξασφάλιση της τιμής κτήσεως τέτοιας περιουσίας και κάθε ανανέωση ή επέκταση κάθε τέτοιου εμπράγματου βάρους που περιορίζεται στην αρχική περιουσία που καλύπτεται από αυτά και που εξασφαλίζει οποιαδήποτε ανανέωση ή επέκταση της αρχικώς εξασφαλισθείσας χρηματοδότησης, και

(2) βάρη σε εμπορικά αγαθά που προκύπτουν στο πλαίσιο συνήθων εμπορικών συναλλαγών (και λήγουν το αργότερο μετά από ένα έτος) για τη χρηματοδότηση της εισαγωγής ή εξαγωγής τέτοιων αγαθών προς ή από τη χώρα του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους, και

(3) βάρη που εξασφαλίζουν ή προβλέπουν την καταβολή του Σχετικού Χρέους, τα οποία προέκυψαν αποκλειστικά προκειμένου να παρασχεθεί χρηματοδότηση για συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο, με την προϋπόθεση ότι οι περιουσίες στις οποίες εφαρμόζονται τα εν λόγω βάρη συνιστούν το αντικείμενο τέτοιων επενδυτικών σχεδίων, ή αποτελούν έσοδα ή αξιώσεις που προκύπτουν
από το σχέδιο, και

(4) οποιαδήποτε υπάρχοντα κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Σύμβασης βάρη, υπό την προϋπόθεση ότι τέτοια βάρη περιορίζονται στις περιουσίες που επί του παρόντος επηρεάζονται από αυτή και περιουσίες που επηρεάζονται από τέτοια βάρη, σύμφωνα με συμβόλαια εν ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Σύμβασης (περιλαμβανομένης, σε περίπτωση αμφιβολίας της

οριστικοποίησης τυχόν κυμαινόμενης χρέωσης που βρισκόταν ήδη σε ισχύ κατά την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης) και δεδομένου περαιτέρω ότι τέτοια βάρη εξασφαλίζουν ή προβλέπουν την καταβολή εκείνων μόνο των υποχρεώσεων που είναι εξασφαλισμένες ή προβλεπόμενες κατά την ημερομηνία της παρούσας ή τυχόν αναχρηματοδότηση τέτοιων υποχρεώσεων, και

(5) όλα τα υπόλοιπα θεσπισμένα βάρη και προνόμια που λειτουργούν αποκλειστικά δυνάμει νόμου και ευλόγως δεν μπορούν να παρακαμφθούν από το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος, και

(6) οποιοδήποτε βάρος που χορηγήθηκε ή για το οποίο δόθηκε συναίνεση στα πλαίσια μίας συναλλαγής τιτλοποίησης απαιτήσεων για την οποία έχει δοθεί προηγουμένως η συναίνεση από το ΕΤΧΣ, με την προϋπόθεση ότι τέτοια συναλλαγή είναι συνεπής με τους όρους της πολιτικής του Μνημονίου Συνεννόησης και λογίζεται στους εθνικούς λογαριασμούς σύμφωνα με τις αρχές του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA 95) και την καθοδήγηση της Eurostat σχετικά με τις πράξεις τιτλοποίησης που διενεργούνται από κυβερνήσεις των Κρατών μελών, και

(7) οποιοδήποτε βάρος ασφαλίζει τις υποχρεώσεις του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους έναντι οποιουδήποτε κεντρικού αποθετηρίου αξιών, όπως τα Euroclear και Clearstream, το οποίο δόθηκε στο πλαίσιο συνήθους εμπορικής δραστηριότητας, και

(8) οποιοδήποτε βάρος ασφαλίζει χρέος μικρότερο από 3 εκατομμύρια ευρώ, με την προϋπόθεση ότι το μέγιστο σύνολο όλου του ασφαλισμένου με τέτοια βάρη χρέους δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

(...)
13. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

(1) Η παρούσα Σύμβαση και κάθε εξωσυμβατική αξίωση που γεννάται σε σχέση με αυτή θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το Αγγλικό δίκαιο.

(2) Τα Μέρη υποχρεούνται να υπαγάγουν κάθε διαφορά που ενδέχεται να προκύψει σε σχέση με τη νομιμότητα, εγκυρότητα, ερμηνεία ή εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου.

(3) Ο Όρος 13(2) εφαρμόζεται προς όφελος του ΕΤΧΣ. Κατά συνέπεια, τίποτε από όσα αναφέρονται στον όρο 13(2) δεν εμποδίζει το ΕΤΧΣ από το να εκκινήσει διαδικασίες αντιδικίας (οι"Διαδικασίες") στα δικαστήρια του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους ή του εφαρμοστέου δικαίου της παρούσας Σύμβασης και το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος αποδέχεται αμετάκλητα την υπαγωγή στην αρμοδιότητα των ανωτέρω δικαστηρίων. Στο μέτρο που το επιτρέπει ο νόμος, το ΕΤΧΣ θα μπορεί να εκκινήσει παράλληλες Διαδικασίες σε περισσότερες από μια από τις ανωτέρω δικαιοδοσίες.

Παρατήρηση: Εδώ διαψεύδεται πλήρως ο Βενιζέλος, ο οποίος ως αδαής συνταγματολόγος ή απλά ξεδιάντροπος ψεύτης είπε πρόσφατα ότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται. Η αλήθεια είναι ότι, όχι μόνο προβλέπεται, αλλά μπορεί να ενεργοποιηθεί παράλληλα, σε ελληνικά και ξένα δικαστήρια.

(4) Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος και η Τράπεζα της Ελλάδος παραιτούνται με την παρούσα αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα ασυλίας που ήδη έχουν ή μπορεί να δικαιούνται σε σχέση με τους ίδιους και τα περιουσιακά τους στοιχεία έναντι δικαστικών ενεργειών σχετικά με την παρούσα Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά από κάθε δικαίωμα ασυλίας έναντι άσκησης αγωγής, έκδοσης δικαστικής απόφασης ή άλλης διάταξης, κατάσχεσης, εκτέλεσης ή ασφαλιστικού μέτρου και έναντι κάθε εκτέλεσης ή αναγκαστικού μέτρου σε βάρος των περιουσιακών τους στοιχείων στο μέτρο που αυτό δεν απαγορεύεται από αναγκαστικό νόμο.


Παρατήρηση: Προς επιβεβαίωση ότι το παραπάνω συμπεριλαμβάνει και οτιδήποτε καλύπτεται από την εθνική κυριαρχία (ορυκτό πλούτο κτλ), ορίστε και η νομική γνωμοδότηση που συνοδεύει τη σύμβαση και που ήρθε και αυτή πακέτο, μόνο προς υπογραφή, από τις Βρυξέλλες:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

(...)

10. Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος έχει υπαχθεί νόμιμα, αποτελεσματικά και αμετάκλητα
στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και στη δικαιοδοσία των άλλων δικαστηρίων που αναφέρονται στην παράγραφο 13(3) σε σχέση με τις Συμβάσεις και κάθε απόφαση του δικαστηρίου αυτού θα είναι αμετάκλητη και
εκτελεστή στην Ελληνική Δημοκρατία.

11. Ούτε το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος ούτε κανένα από τα αντίστοιχα περιουσιακά τους στοιχεία εξαιρούνται, λόγω εθνικής κυριαρχίας ή για άλλο λόγο, της δικαιοδοσίας, κατάσχεσης – συντηρητικής ή αναγκαστικής – ή αναγκαστικής εκτέλεσης σε σχέση με οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή διαδικασία σχετικά με τις Συμβάσεις.

Παρατήρηση: Υπάρχει μια ακόμα αμφιβολία σχετικά με το τι σημαίνει ο όρος "...κανένα από τα αντίστοιχα περιουσιακά τους στοιχεία...". Αν το κράτος για παράδειγμα αποφασίσει να δεσμεύσει τραπεζικές καταθέσεις ως ενέχυρο παρακράτησης φόρων, τότε δεν αποκλείεται καθόλου η κατάσχεση ιδιωτικών καταθέσεων, κάτι που επιβεβιώνεται και από πρόσφατες δηλώσεις και δημοσιεύματα:
>> http://thezocalo.blogspot.com/2012/03/we-blame-you.html?showComment=1331236955551#c2743216122349471363

65 σχόλια:

Jaga είπε...

"Το Προεδρικό Διάταγμα για τις εκλογές" (19/3/2012):

>> http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=132580&catID=1

Ολόκληρο το ΠΔ εδώ (pdf):

>> http://www.real.gr//Files/Articles/Document/132579.pdf

Προς ξεκαθάρισμα κάθε αμφιβολίας σχετικά με τα λευκά ψηφοδέλτια:

---

Άρθρο 98, παρ.8

8. Κατά την αληθή έννοια των διατάξεων της παρ. 4 του παρόντος άρθρου και των άρθρων 99 και 100, κατά τη σύνταξη, ανά εκλογική περιφέρεια, των πινάκων αποτελεσμάτων από τα αρμόδια δικαστήρια, κατά την κατανομή των εδρών, καθώς και για τον καθορισμό του εκλογικού μέτρου, τα λευκά ψηφοδέλτια δεν προσμετρώνται στα έγκυρα.

---

Πράγμα που σημαίνει ότι αφαιρούνται από τον υπολογισμό της κατανομής εδρών, όπως και τα άκυρα.

Ας το ξανασκεφτεί όποιος νομίζει ότι με το να μην πάει να ψηφίσει ή να ρίξει άκυρο ή λευκό κάνει τα μούτρα κρέας σε οποιοδήποτε κόμμα.

Jaga είπε...

Ο Greg Smith, executive director στην Goldman Sachs για τα παράγωγα σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική (ναι, συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα), παραιτήθηκε μετά από 12 χρόνια στην εταιρία.

Σε επιστολή που έστειλε στους NYT εξηγεί γιατί:

>> http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/4194411/Greg-Smiths-full-Goldman-Sachs-resignation-letter.html

"...What are three quick ways to become a leader?
a) Execute on the firm's "axes," which is Goldman-speak for persuading your clients to invest in the stocks or other products that we are trying to get rid of because they are not seen as having a lot of potential profit.
b) "Hunt Elephants." In English: get your clients — some of whom are sophisticated, and some of whom aren't — to trade whatever will bring the biggest profit to Goldman. Call me old-fashioned, but I don't like selling my clients a product that is wrong for them.
c) Find yourself sitting in a seat where your job is to trade any illiquid, opaque product with a three-letter acronym...

...It makes me ill how callously people talk about ripping their clients off. Over the last 12 months I have seen five different managing directors refer to their own clients as "muppets,"..."


Αξίζει να διαβάσει κανείς ολόκληρη την επιστολή.

Φυσικά ο εν λόγω κύριος με τις τύψεις συνειδήσεως είχε μηνιαίες αποδοχές 3 εκατ. δολάρια για να καταπιέζει τους ηθικούς του φραγμούς.

Δεν αποκλείεται να έχει ήδη κλείσει νέα θέση με τα διπλάσια, τώρα που μπήκε στο "σωστό δρόμο".

Jaga είπε...

Βγήκε το τελικό νούμερο των αμετανόητων:

>> http://www.skai.gr/news/politics/article/198014/anelave-ta-inia-tou-pasok-o-euaggelos-venizelos/

Δεν έχει και πολύ σημασία ποιος ψήφισε και τι. Σημασία έχουν τα νουμεράκια:

236.000 ψήφισαν (τι στρογγυλό νούμερο!...)
από 2 ευρώ έκαστος => 480.000 ευρώ.

Πόσοι είναι οι απλήρωτοι υπάλληλοι στο ΠΑΣΟΚ; Σωστά, 160 άτομα, εδώ και 4 μήνες:

160 x 4 = 640 μισθοί.

Ε να μην είναι κουβαρντάδες και να τους δίνουν ένα 700άρι;

640 x 700 = 448.000 ευρώ.

Περίσσεψαν και 32 χιλιάρικα για να καλύψουν τα έξοδα για το πανηγυράκι της Κυριακής.

Μια χαρά τα καταφέρουν στα οικονομικά αν θέλουν.

Jaga είπε...

"Δημοπρατήθηκαν τα ελληνικά CDS" (19/3/2012):

>> http://www.skai.gr/news/finance/article/198032/dimopratithikan-ta-ellinika-cds/

"...οι πωλητές των ασφαλίστρων υποχρεούνται να πληρώσουν περίπου 2.5 δισεκατομμύρια ευρώ στους κατόχους, δηλαδή το υπόλοιπο 78,5% από τα 3.2 δισ. των CDS που αφορούσαν τα αναδομημένα ελληνικά ομόλογα. Η συμφωνία λοιπόν στοιχειοθετεί «κούρεμα» λίγο μεγαλύτερο του 20% της επένδυσης των κατόχων CDS.

Η ενεργοποίηση και πληρωμή των CDS αποδεικνύει έμπρακτα ότι τυχόν επένδυση σε ασφάλιστρα κινδύνου για τα ομόλογα υπερχρεωμένων χωρών αποτελεί καλή κίνηση για ανήσυχους ομολογιούχους..."

Jaga είπε...

"Γ. Παπανδρέου: Η Μέρκελ ήξερε για το δημοψήφισμα από τον Ιούνιο του '11" (20/3/2012):

>> http://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/g-papandreoy-i-merkel-iksere-gia-dimopsifisma-apo-ton-ioynio-toy-11

"...Σε συνέντευξη του στην εφημερίδα Les Echos ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου τονίζει ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες γνώριζαν για την πρόθεση του να ερωτηθεί ο ελληνικός λαός για το μνημόνιο από τον περασμένο Ιούνιο. ‘Γνώριζαν’, τονίζει, όλοι αυτοί, μεταξύ των οποίων η Άγκελα Μέρκελ, που έκαναν ότι εξεπλάγησαν..."

Jaga είπε...

"Συμψηφισμό του εφάπαξ με τις οφειλές στις τράπεζες εξετάζει το υπ. Εργασίας" (20/3/2012):

>> http://tvxs.gr/news/ellada/sympsifismo-toy-efapaks-me-tis-ofeiles-stis-trapezes-eksetazei-yp-ergasias

"...Tον συμψηφισμό του εφάπαξ βοηθήματος με τις οφειλές από δάνεια στις τράπεζες, εξετάζει η κυβέρνηση. Τις τελευταίες ημέρες ο υπουργός Εργασίας είχε επαφές γι΄αυτό το θέμα με το Ταμείο Παρακαταθηκών και τις τράπεζες. Σήμερα, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Βασίλη Ράπανο. Το μέτρο, σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι προαιρετικό και στοχεύει πως θα βοηθήσει στην εξασφάλιση μεγαλύτερης ρευστότητας για τα ασφαλιστικά ταμεία και επομένως ταχύτερης εξυπηρέτησης για τη λήψη εφάπαξ βοηθημάτων από τους δικαιούχους..."

Μετά το κούρεμα των ασφαλιστικών ταμείων, έρχεται και η κατάσχεση των εφάπαξ των συνταξιούχων.

Jaga είπε...

"Ελλάδα: Ο μεγαλύτερος εισαγωγέας όπλων στην Ευρώπη" (20/3/2012):

>> http://tvxs.gr/news/ellada/ellada-o-megalyteros-eisagogeas-oplon-stin-eyropi

"...Το παγκόσμιο εμπόριο όπλων εξακολουθεί να ανθεί σύμφωνα με τη νεότερη έκθεση του Ινστιτούτου Ερευνών για την Ειρήνη στη Στοκχόλμη SIPRI που δόθηκε στη δημοσιότητα. Σύμφωνα με τη νέα έκθεση, τα τελευταία πέντε χρόνια η ποσότητα των παγκόσμιων πωλήσεων όπλων αυξήθηκε κατά 24% σε σχέση με την 5ετία 2002-2006. Αναφορικά με την Ελλάδα, η έκθεση αναφέρει ότι οι εισαγωγές οπλικών συστημάτων μειώθηκαν κατά 18% μεταξύ 2002 – 2011, ωστόσο η Ελλάδα παραμένει ο μεγαλύτερος εισαγωγέας στην Ευρώπη την τελευταία 5ετία..."

Jaga είπε...

"'Στα σκουπίδια' 7 δισ. ευρώ για αχρησιμοποίητα συστήματα πληροφορικής" (21/3/2012):

>> http://news247.gr/ellada/politiki/sta_skoypidia_7_dis_eyrw_se_axrhsimopoihta_systhmata_plhroforikhs.1700666.html

"...Μάλιστα, όπως σημείωσε τη Τρίτη ο κ. Τζωρτζάκης "χωρίς πληροφορική, για να μπορέσουμε να κάνουμε διασταύρωση των στοιχείων... είναι αδύνατον να πιάσουμε ποτέ τη φοροδιαφυγή".

.."Δεν χρειάζεται να κάνουμε αεροφωτογραφίες για να βρούμε τις πισίνες, αν δούμε ότι η κατανάλωση του νερού είναι τεράστια", ανέφερε..."


Τα είπε όλα ο άνθρωπος με μια φράση. Μόνο που δεν ξέρω αν θα βγει να πει τι προτείνουν, αν προτείνει κανείς δηλαδή στα σοβαρά, στο πλαίσιο της "διαβούλευσης" (ακόμα μίας) για την Ψηφιακή Στρατηγική της χώρας.

Στις προηγούμενες 999 διαβουλεύσεις ο κόσμος λέει πως φταίνε οι μίζες. Τώρα ίσως το υπουργείο ανακαλύψει ότι φταίνε οι εξωγήινοι.

Jaga είπε...

"Η μνήμη κοκοβιού του Παπακωνσταντίνου" (21/3/2012):

>> http://www.koutipandoras.gr/?p=17407

"...Αναφέρομαι στις δηλώσεις που έκανε οι οποίες ανέβασαν τα spreads έκλεισαν τις αγορές και οδήγησαν στο ΔΝΤ:

-Δήλωση στο Eurogroup 20/10/09: «Το έλλειμμα είναι διπλάσιο από αυτό που παρουσίασε η προηγούμενη κυβέρνηση και εκτιμάται στο 12,5 %» Η δήλωση εκτίναξε τα spreads από 130 σε 172,3

-Δήλωση ΠΣΑ 15/1/2010: «Το πρόγραμμα σταθερότητας είναι απολύτως επαρκές να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις τις οικονομίας». Τα spreads πήγαν 228,8 γιατί έκανε το πρόγραμμα από δύσκολο 4ετες σε ανέφικτο 3ετές.

-Δήλωση για χρηματοδότηση από Κίνα 27/1/2010: «Η Ελλάδα δεν διαθέτει εναλλακτικό σχέδιο». Τα Spreads στα 355,6. Αποτελεσματικότατος, αλλά όχι για τη χώρα.

-Δήλωση για φημολογία διάσωσης από ΕΕ 9/2/2010: «Η χώρα βρίσκεται στη χειρότερη δημοσιονομική κατάσταση από τη μεταπολίτευση». Τα spreads στο 353,6

-Δήλωση στο Eurogroup 15/02/2010: «Προσπαθούμε να αλλάξουμε την πορεία του Τιτανικού»|. Τα spreads πάνε μετά τη δήλωση από 284 σε 302

Να του θυμίσω επίσης πως χωρίς κανένας να το απαιτεί ανακοίνωσε 3 φορές στοιχεία για το έλλειμμα, που το εμφάνιζαν μεγαλύτερο από όσο είχε ανακοινωθεί. Οι αγορές έκλεισαν και πήγαμε στο ΔΝΤ.
Αυτά για την ασθενή μνήμη του κοκοβιού και ουχί χρυσόψαρου..."

Jaga είπε...

"Λιγοστεύει η μνημονιακή πελατεία του Σκάι" (22/3/2012):

>> http://tinyurl.com/6vo96r3

"...ΤΡΥΦΩΝ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑΣ: ο καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, γνωστός για τις «ρηξικέλευθες» απόψεις στο ασφαλιστικό, πρ. πρόεδρος της Attica και πρ. διευθύνων σύμβουλος στην Proton Bank.

Ο εισαγγελέας του απαγόρευσε την έξοδο από τη χώρα, ως εμπλεκόμενο στο σκάνδαλο Λαυρεντιάδη και ως κατηγορούμενο για απάτη κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, για υπεξαίρεση, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και για απιστία σε βαθμό κακουργήματος, από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.

Ναι, είναι ο ίδιος που συμμετείχε (μέχρι την περασμένη εβδομάδα) σε εκπομπές του ΣΚΑΙ και προσπαθούσε, μέσα από τον «πύρινο» λόγο του να πείσει για την αναγκαιότητα και τη «σωτηρία» των μνημονίων και της Τρόικα και υπογράμμιζε σε κάθε τόνο, πόσο ανίκανος και αναποτελεσματικός είναι ο δημόσιος τομέας και πόσο επιρρεπής είναι στη διαφθορά ο ελληνικός λαός (!!!)...

...ΥΓ3. ο κ. Κολλίντζας, είναι στέλεχος της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ, της Ντόρας Μπακογιάννη..."

Jaga είπε...

Μια ερώτηση-απορία:

Αλήθεια, τι γίνεται με την Πορτογαλία; Ναι, αυτούς που μέχρι τον περασμένο Οκτώβριο-Νοέμβριο ήταν τα καλύτερα μαθητούδια του "μηχανισμού στήριξης", που δεν είναι τεμπέληδες ανεπρόκοποι ελληναράδες και που εκεί η τρόικα δεν επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη και που όλα πήγαιναν καλά;

Πόσο πήγε το έλλειμμά τους στο πρώτο δίμηνο του 2012, μετά από όλες αυτές τις "επιτυχίες"; Μήπως τριπλασιάστηκε;

Πως γίνεται κάθε φορά που πάνε όλα κατά διαόλου, ως δια μαγείας οι κάμερες στρέφονται αλλού και βαφτίζουν την κατάρρευση μια ακόμα "εξαίρεση"...

Jaga είπε...

"Επιμένει στις εύκολες απολύσεις η κυβέρνηση Μόντι" (22/3/2012):

>> http://www.tvxs.gr/node/88902

"...Μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας της συνάντησης με τους κοινωνικούς εταίρους, η κυβέρνηση του Μάριο Μόντι δεν πρόκειται, προς το παρόν, να «κάνει πίσω» σε ό,τι αφορά τον νόμο που επιτρέπει πιο εύκολες απολύσεις σε περίπτωση οικονομικών δυσκολιών...

...Ο Ιταλός πρωθυπουργός, Μάριο Μόντι, δήλωσε σχετικά: «Δεν θα γίνει κατάχρηση των απολύσεων για οικονομικούς λόγους, δεν θα χρησιμοποιηθούν και για περιπτώσεις που συνδέονται με διακρίσεις στους χώρους εργασίας. Η κυβέρνηση αναλαμβάνει αυτή τη συγκεκριμένη δέσμευση»..."


Ένας πρώην τραπεζίτης και νυν διορισμένος (όχι εκλεγμένος) πρωθυπουργός υπόσχεται ότι τα "νέα μέτρα" δεν θα αυξήσουν τις απολύσεις και πως είναι για το καλό της οικονομίας.

Κάτι μου θυμίζει, κάτι μου θυμίζει...

Jaga είπε...

"Μπούμεραγκ η εξεταστική για το ΠΑ.ΣΟ.Κ" (23/2/2012):

>> http://www.badmoney.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=16736&catid=44&Itemid=73

"...Όπως αναφέρεται στα πρακτικά, κατά την εξέτασή του ο κ. Προβόπουλος υπογράμμισε: «Στις 8 Σεπτεμβρίου του 2009 ενημέρωσα λεπτομερώς τον τότε αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και μετέπειτα πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, παρουσία της Λούκας Κατσέλη και του Γιώργου Παπακωνσταντίνου, ότι το έλλειμμα θα κινηθεί το 2009 προς διψήφιο ποσοστό, πιθανότερα υψηλότερο και του 10%»....“Αν συνυπολογίσει κανείς τη δυναμική όπως έχει διαμορφωθεί για το τι μέλλει γενέσθαι τους επόμενους μήνες, θα μπορούσε να πιθανολογήσει με σχετική βεβαιότητα ότι το έλλειμμα δυστυχώς”, είχα πει, “θα αγγίξει, αν δεν ξεπεράσει, τα επίπεδα του 12%”»..."

Αυτός τουλάχιστον είχε φροντίσει από τότε για το δικό του άλλοθι. Οι υπόλοιποι στόκοι τώρα τρέχουν και δε φτάνουν. Ειδικά όταν συνειδητοποιούν ότι σε λίγους μήνες δεν θα είναι καν βουλευτές.

Jaga είπε...

"Πρωτόγνωρη κινητοποίηση για τις παρελάσεις" (23/3/2012):

>> http://tvxs.gr/news/ellada/protognori-kinitopoiisi-gia-tis-parelaseis

"...Με την εντολή να επιδείξουν πυγμή ώστε να μην διακοπεί σε καμία περίπτωση η παρέλαση, αστυνομικές δυνάμεις θα υπάρχουν ακόμη και στον Εθνικό Κήπο. Άλλωστε, φέρεται να έχει εκπονηθεί σχέδιο προστασίας και διαφυγής των επισήμων, στην περίπτωση εκτεταμένων επεισοδίων. Γι’ αυτό το σκοπό, θα βρίσκονται σε επιφυλακή και ειδικές δυνάμεις της Αστυνομίας, εισαγγελείς και κλιμάκια της Αντιτρομοκρατικής. Για τις ημέρες των παρελάσεων έχουν ανακληθεί όλες οι άδειες και τα ρεπό των αστυνομικών...

...Στο μεταξύ, συνεργεία του δήμου Αθηναίων, με τη συνοδεία δημοτικών αστυνομικών, έχουν αφαιρέσει... τα νεράτζια από δέντρα που βρίσκονται περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, ώστε να μην αξιοποιηθούν από πολίτες οι οποίοι επιλέξουν να εκφράσουν επιθετικά την οργή τους προς την εξέδρα..."


Αυτή η γελοιότητα που ζούμε είναι ανεπανάλληπτη. Θα έχουμε να το διηγούμαστε. Και δεν θα μας πιστεύουν κιόλας!

Jaga είπε...

"Οι ...πιο καλοί οι μαθητές στο δρόμο για την αποτυχία" (23/3/2012):

>> http://www.sofokleous10.gr/portal2/toprotothema/toprotothema/2012-03-22-23-25-58-2012032256104/

"...Η εγχείριση πέτυχε, ο ασθενής απεβίωσε… ή αλλιώς, πώς οι καλοί μαθητές της τρόικας, Πορτογαλία και Ιρλανδία οδηγούνται στην καταστροφή γιατί εφαρμόζουν πιστά την αδιέξοδη πολιτική σκληρής λιτότητας που έχει επιβάλλει στην Ε.Ε. το Βερολίνο...

...οι δύο μνημονιακές χώρες, εφαρμόζουν επακριβώς όσα προβλέπουν οι συμφωνίες, ακολουθούν πιστά τις επιταγές της τρόικας και έχουν δεχθεί τα εύσημα για την προσήλωσή τους.

Όμως το αποτέλεσμα είναι κάθε άλλο παρά ενθαρρυντικό για τη συνέχεια. Το πορτογαλικό έλλειμμα τριπλασιάστηκε στο α΄ δίμηνο του 2012, η Ιρλανδία επέστρεψε στην ύφεση..."

Jaga είπε...

"Διαμαρτυρίες πανεπιστημιακών για τo «κούρεμα» των αποθεματικών των ΑΕΙ" (23/3/2012):

>> http://topontiki.gr/article/32653

"...Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση που εξέδωσαν οι πρυτάνεις σημειώνουν πως «τα Πανεπιστήμια της χώρας με έκπληξη διαπίστωσαν ότι η Τράπεζα της Ελλάδος ενέταξε σε Κοινά Κεφάλαια και επένδυσε σε Ομόλογα του Δημοσίου τις καταθέσεις των λογαριασμών τους, οι οποίες προέρχονται από επιχορηγήσεις για τη λειτουργία τους και των προσόδων από τη διαχείριση αυτών, χωρίς τη βούληση των Ιδρυμάτων»..."

Αυτό σημαίνει ο όρος "κατάσχεση καταθέσεων". Σιγά που θα γλιτώνατε.

Jaga είπε...

"Μέρκελ προς Παναγόπουλο: «Μα, μπορώ να έρθω στην Ελλάδα;»" (23/3/2012):

>> http://tvxs.gr/news/kosmos/merkel-ma-mporo-na-ertho-stin-ellada

"...«Θα έρθετε;» την ρώτησε ο κ. Παναγόπουλος, για να απαντήσει η Γερμανίδα καγκελάριος: «Μα μπορώ να έρθω;», υπαινισσόμενη το άσχημο κλίμα που υπάρχει..."

Να 'ρθείτε, να 'ρθειτε!

Τώρα βέβαια ο Δήμος Αθηναίων έχει μαζέψει όλα τα νεράτζια από τους δρόμους, αλλά κάτι θα βρει ο κόσμος να σας "κεράσει" για το καλό που μας έχετε κάνει.

Jaga είπε...

Στεναχωρέθηκε το πανελλήνιο σήμερα όταν μάθαμε με λύπη ότι ο Πάγκαλος δεν θα είναι υποψήφιος στις επερχόμενες εκλογές.

Στις προηγούμενες βουλευτικές μπήκε στη Βουλή 4ος από τους 6 του ΠΑΣΟΚ στην περιφέρεια Αττικής.

"Εθνικές εκλογές 2009 | Οι σταυροί των υποψήφιων Βουλευτών Αττικής" (6/10/2009):

>> http://tinyurl.com/75nuc6n

ΠΑ.ΣΟ.Κ = 43.13% (138,693 ψήφοι) / έδρες: 6 (σύνολο: 12)

04. Παγκαλος Θεοδωρος του Γεωργιου : 27,995 ψήφοι

4 έδρες στις 12 = 33%+

Οι σχεδόν 28.000 ψήφοι που έλαβε πριν δυόμισι χρόνια αντιστοιχούν μόλις στο 20.18% των ψηφοφόρων του κόμματος, δηλαδή 1 στους 5.

Για να ξαναβγει 4ος (έστω τελευταίος) στην περιφέρεια Αττικής, πρέπει είτε το ΠΑΣΟΚ να πάρει 33% εκεί, είτε με (αισιόδοξο) 12% στο κόμμα ή μόλις 38,588 ψήφους ο Θόδωρος να ανεβάσει τη δημοφιλία του εντός ΠΑΣΟΚ τόσο ώστε να πάρει τη μία από τις 1,44 έδρες του κόμματος (πάνω από 69%).

Επομένως είναι απόλυτα σίγουρος ότι δεν θα βγει ούτε αναπληρωματικός. Ακόμα και η τελευταία του πολιτική κίνηση δείχνει τη ματαιοδοξία μερικών αμετανόητων "εθνοσωτήρων".

Jaga είπε...

"Ράιχενμπαχ: Σε αδιέξοδο τα έργα των αυτοκινητοδρόμων" (25/3/2012):

>> http://www.tanea.gr/ellada/article/?aid=4705390

"...Μεγαλύτερο ποσοστό από τα έσοδα των διοδίων των αυτοκινητοδρόμων θα δώσει η ελληνική κυβέρνηση στις εταιρείες κατασκευής, καθώς η κυκλοφορία των οχημάτων έχει περιοριστεί, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα έσοδα και «να μην βγαίνουν οι
οικονομικοί υπολογισμοί των εταιρειών», δήλωσε ο επικεφαλής της Ομάδας Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Χορστ Ράιχενμπαχ σε συνέντευξη που παραχώρησε στον γερμανικό τηλεοπτικό σταθμό ZDF..."


Είδηση 1:
Μετά το bailout των τραπεζών, τώρα το κράτος επωμίζεται και τη χασούρα ιδιωτικών εταιριών, με κάθε επισημότητα και υπερηφάνεια(!)

Είδηση 2:
Ο τροικανός αρχι-επίτροπος δίνει πλέον ανοικτά συνεντεύξεις ως κυβερνήτης της Ελλάδας και εξαγγέλλει αποφάσεις χωρίς να "συμβουλεύεται" κανέναν ιθαγενή.

Jaga είπε...

Η γνώμη του e-Lawyer για τις hoax φωτογραφίες ελεύθερων σκοπευτών, στη μαθητική παρέλαση στο κέντρο:

"Παραπληροφόρηση για τους ελεύθερους σκοπευτές" (24/3/2012):

>> http://elawyer.blogspot.com/2012/03/blog-post_24.html

Όλο το ζουμί είναι οι ερωτήσεις-απαντήσεις κάτω από την ανάρτηση.

Είναι ή δεν είναι στρατιωτικός νόμος η εκκένωση του κέντρου, η σιδηρόφρακτη Βουλή και οι προληπτικές συλλήψεις, έστω και για τις λίγες ώρες των παρελάσεων;

Αυτή είναι η πραγματική ερώτηση.

Jaga είπε...

"Περικοπές 11,5 δισ. «κλειδώνουν» πριν τις εκλογές" (26/3/2012):

>> http://tvxs.gr/news/ellada/perikopes-115-dis-kleidonoyn-prin-tis-ekloges

"...Σε νέο αγώνα... περικοπών θα πρέπει να επιδοθεί η κυβέρνηση προκειμένου να εξοικονομηθούν 11,5 δισ. ευρώ για τη διετία 2013-2014, πριν τις εκλογές, όπως επιτάσσει η τρόικα. Κοινωνικά προγράμματα, δημόσια διοίκηση και γενική κυβέρνηση θα είναι οι τομείς εφαρμογής των περικοπών. Με αυτό το στόχο, σήμερα Δευτέρα, αναμένονται στην Αθήνα τεχνικά κλιμάκια της τρόικας. Τα μέτρα ύψους 11,5 δισ. ευρώ θα περιέχονται στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα που θα πρέπει να έχει ψηφιστεί έως τον Ιούνιο..."

Jaga είπε...

"Μέρκελ: Θα ήταν «καταστροφικό» να επιτραπεί στην Ελλάδα να εγκαταλείψει το ευρώ" (26/3/2012):

>> http://tvxs.gr/news/ellada/merkel-tha-itan-katastrofiko-na-epitrapei-stin-ellada-na-egkataleipsei-tin-eyrozoni

"...Θα ήταν «καταστροφικό» να επιτραπεί στην Ελλάδα να εγκαταλείψει την ευρωζώνη, υποστηρίζει η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ σε τηλεοπτική της συνέντευξη στο BBC, επισημαίνοντας πως σε μια τέτοια περίπτωση η Ευρωζώνη θα γινόταν «απίστευτα εξασθενημένη»...

...«Έχουμε πάρει την απόφαση να ανήκουμε σε μια νομισματική ένωση. Είναι μια απόφαση όχι μόνο νομισματική, αλλά επίσης πολιτική. Θα ήταν καταστροφικό αν λέγαμε σε μία από τις χώρες που έχει αποφασίσει να είναι μαζί μας: "Δεν σας θέλουμε πια" ... Εξάλλου οι ευρωπαϊκές συνθήκες δεν το επιτρέπουν. Οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αναρωτιούνται: "Ποιος θα είναι ο επόμενος;" Η ευρωζώνη θα γινόταν απίστευτα εξασθενημένη» σημειώνει χαρακτηριστικά η κ. Μέρκελ..."

Jaga είπε...

Ορίστε πως αντιμετωπίζει μια ώριμη κοινωνία τα παράνομα χαράτσια:

"Growing Antitax Movement Shows Irish Stoicism Wearing Thin" (19/3/2012):

>> http://www.nytimes.com/2012/03/20/world/europe/growing-antitax-movement-shows-irish-stoicism-wearing-thin.html?_r=1

"...Urged on by promoters of a tax boycott, fully 85 percent of Irish homeowners have yet to pay a $130 property tax that is due March 31. The latest official figures show that just 225,000 property owners out of 1.6 million have paid a total of $29 million — well short of the more than $200 million the government was planning to raise to help support public services...

...Perhaps most significant is the coincidence that on the same day the household tax is due, Irish taxpayers will have to pay $4 billion to make good on some of the monumental debts run up by the failed Anglo Irish Bank. The household tax is also the prelude to a much bigger property tax that is being demanded next year by the so-called troika of lenders — the European Union, the International Monetary Fund and the European Central Bank — under the terms of Ireland’s bailout deal..."


Σας θυμίζει τίποτα; Κάτι σαν το δικό μας χαράτσι για τα ακίνητα, μέσω ΔΕΗ;

Δεν αποκλείεται και αυτοί σύντομα να κάνουν τις παρελάσεις τους στο Saint Patrick's Day εν μέσω σιδηρόφρακτων φρουρίων και προληπτικών αυγο-συλλήψεων.

Αυτά από τους (μέχρι τώρα) πιο "καλούς μαθητές" της τρόικας, που υποτίθεται ότι έχουν ορθοποδήσει και είναι όλο "ανάπτυξη".

Jaga είπε...

"Βλέπουν «καταστροφή» στην έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ" (27/3/2012):

>> http://tvxs.gr/news/ellada/katastrofi-i-eksodos-tis-elladas-apo-eyro-symfona-me-ton-soimple

"...Ενδεχόμενη έξοδος της Ελλάδας από την ευρωζώνη θα ήταν καταστροφή, υποστήριξε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Σημειώνεται ότι σε αντίστοιχη δήλωση προέβη χθες η καγκελάριος της Γερμανίας, Άγκελα Μέρκελ.
Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της Deutsche Bank, Γιόζεφ Άκερμαν, προειδοποιεί ότι ο κίνδυνος μετάδοσης της κρίσης σε άλλες χώρες δεν έχει εξαλειφθεί. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ που χαρακτήρισε καταστροφική την έξοδο οποιασδήποτε χώρας από το ευρώ, ενώ τάχθηκε υπέρ της ενίσχυσης των τειχών προστασίας. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του EFSF, Κλάους Ρέγκλινγκ, υποστήριξε ότι η Ελλάδα δεν είναι βαρέλι χωρίς πάτο, τόνισε ότι δεν υπάρχουν δώρα και μόνιμες μεταφορές χρημάτων και σημείωσε ότι η Γερμανία επωφελείται από την κρίση..."

Jaga είπε...

"Οι σωτήρες μας φέσωσαν 247 δισ. ευρώ!" (27/3/2012):

>> http://www.badmoney.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=17157&catid=44&Itemid=73

"...Σε παταγώδη αποτυχία εξελίχθηκε η πολυδιαφημισμένη ως επιτυχία συμφωνία αναδιάρθρωσης του ελληνικού δημόσιου χρέους. Τα νέα ελληνικά ομόλογα (με διάρκεια αποπληρωμής 11 έως 30 χρόνια) που Ξεκίνησαν από την Δευτέρα να ανταλλάσσονται στις δευτερογενείς αγορές ομολόγων τιμολογούνταν μόλις στο 26% – 22% της νέας ονομαστικής τους αξίας...

...«Κανείς δεν πιστεύει ότι το 120% είναι ένα βιώσιμο νούμερο για την Ελλάδα» σχολίαζε στη Γουόλ Στριτ Τζέρναλ της Τρίτης χρηματιστής, αναφερόμενος στον στόχο που έχει τεθεί να φτάσει το ελληνικό δημόσιο χρέος το 2020..."

Jaga είπε...

"H δεύτερη ανοιξιάτικη χρεοκοπία της Ελλάδας" (28/3/2012):

>> http://www.sofokleous10.gr/portal2/toprotothema/toprotothema/h-------2012032756778/

"...Σε μεγάλο πονοκέφαλο για την ελληνική κυβέρνηση θα εξελιχθούν όπως φαίνεται τα ελληνικά ομόλογα που διέπονται από διεθνές δίκτυο. Και αυτό διότι οι ομολογιούχοι που έχουν στα χέρια τους, τους συγκεκριμένους αρνούνται να συμμετάσχουν στη διαδικασία του PSI. Tα ομόλογα αυτά υπολογίζονται στα 27 δισ. ευρώ και σύμφωνα με πληροφορίες ούτε τα μισά δεν έχουν μπει ακόμα στο κούρεμα...

...Το γεγονός αυτό προβληματίζει ιδιαίτερα την ελληνική πλευρά, καθώς στις 20 Μαΐου λήγει ομόλογο ύψους 8 δισ. ευρώ, που διέπεται από το διεθνές δίκαιο και το οποίο δεν πρόκειται να μπει στο «κούρεμα», καθώς αυτοί που το έχουν στα χέρια τους, δεν είναι διατεθειμένοι να συμμετάσχουν στο PSI..."


Με άλλα λόγια, μας λείπουν ήδη 8 δις ευρώ φέτος και δεν το έχουν ανακοινώσει. Θα σκάσει μόλις 2 εβδομάδες μετά τις αναμενόμενες(;) εκλογές.

Τι σημαίνει 8 δισάκια; Τίποτα σπουδαίο. Απλώς το διπλάσιο του ποσού που βγήκε (με αίμα) από τις περικοπές μισθών και συντάξεων μέσα στο 2011.

Jaga είπε...

"«Σκοπός είναι οι μισθοί και οι συντάξεις στην Ελλάδα να φτάσουν 150 ευρώ το μήνα!»" (28/3/2012):

>> http://topontiki.gr/article/32831

"...Στην κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Οικονομικών και Απασχόλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την Τρίτη οι εκπρόσωποι της Τρόικα, απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Χουντή, αφού ομολόγησαν την παταγώδη αποτυχία του Μνημονίου μέχρι σήμερα, παραδέχτηκαν ότι σκοπός του είναι οι μισθοί και οι συντάξεις στην Ελλάδα να φτάσουν σε επίπεδα Βουλγαρίας και Ρουμανίας, δηλαδή στο επίπεδο των 150 ευρώ το μήνα...

...Και οι τρεις εκπρόσωποι της Τρόικα (Ρέν, Άσμουσεν, Τόμσεν), όχι μόνο δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο να υπάρξουν και νέες θυσίες του ελληνικού λαού και νέες περικοπές στους μισθούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, αλλά αναγνώρισαν με απόλυτη σαφήνεια ότι η στόχευσή τους είναι να προσεγγίσει η Ελλάδα το επίπεδο των μισθών που υπάρχει στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία..."


Αφιερωμένο εξαιρετικά στους "αναπτυξιομανείς" και τους ονειροπαρμένους.

Μην ξεχάσετε να ψηφίσετε αυτούς που μας έφεραν εδώ σήμερα.

Jaga είπε...

"2,89 δισ. δολάρια οι πληρωμές για τα ελληνικά CDS" (28/3/2012):

>> http://topontiki.gr/article/32841

Jaga είπε...

"Ο Αλμούνια αδειάζει τον Παπακωνσταντίνου..." (28/3/2012):

>> http://www.protothema.gr/politics/article/?aid=186148

"...Την μεθοδολογία που ακολούθησε ο πρώην υπουργός Οικονομικών κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου και ο εκλεκτός του στην ΕΛΣΤΑΤ Ανδρέας Γεωργίου «αδειάζει» ο πρώην επίτροπος Οικονομικών της ΕΕ Χοακίν Αλμούνια ξεκαθαρίζοντας ότι «ο Κώδικας Ορθής Πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές δεν αποτελεί νομικά δεσμευτική πράξη»...

...Επιπροσθέτως, σημειώνει ότι « η Ελλάδα διέκοψε τη δημοσίευση των μηνιαίων δεδομένων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού το καλοκαίρι του 2009» ενώ προσθέτει για τον κ. Παπακωνσταντινου ότι αν και «αντελήφθη γρήγορα το μεγάλο ενδεχόμενο να μην επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι εως τα τέλη του έτους» προχώρησε σε «φιλόδοξες» εκτιμήσεις για τα αποτελέσματα της φοροδιαφυγής..."


Αυτά για να τελειώνουμε επιτέλους με το παραμύθι που προσπαθεί να πουλήσει ο κάθε εθνοσωτήρας του "λεφτά υπάρχουν" ή του "δεν υπήρχε άλλος δρόμος".

Είπαμε, μην ξεχάσετε να τους ξαναψηφίσετε για το καλό που μας έκαναν.

Jaga είπε...

"Διαμαρτυρίες πανεπιστημιακών για το «κούρεμα» των αποθεματικών των ΑΕΙ" (23/3/2012):

>> http://tvxs.gr/news/ellada/diamartyries-panepistimiakon-gia-koyrema-ton-apothematikon-ton-aei

"Διαμαρτυρίες πανεπιστημιακών για τo «κούρεμα» των αποθεματικών των ΑΕΙ" (23/3/2012):

>> http://topontiki.gr/article/32653

"...Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση που εξέδωσαν οι πρυτάνεις σημειώνουν πως «τα Πανεπιστήμια της χώρας με έκπληξη διαπίστωσαν ότι η Τράπεζα της Ελλάδος ενέταξε σε Κοινά Κεφάλαια και επένδυσε σε Ομόλογα του Δημοσίου τις καταθέσεις των λογαριασμών τους, οι οποίες προέρχονται από επιχορηγήσεις για τη λειτουργία τους και των προσόδων από τη διαχείριση αυτών, χωρίς τη βούληση των Ιδρυμάτων»..."

Ναι βέβαια, μετά τα ασφαλιστικά που αρνήθηκαν του κούρεμα, ούτε τα Πανεπιστήμια είναι "πατριώτες".

Τώρα ο Mr-Λεξικό τους έδωσε το "ελεύθερο" να καταρτίσουν προϋπολογισμούς με το 1/3 των ταμειακών τους. Με άλλα λόγια:
"Έτσι είστε; Ε να για να μάθετε!"

Εξαιρετική δεύτερη κίνηση του νέου υπουργού Παιδείας, μετά την αποτυχία (και απόσυρση) να περάσει στη ζούλα την τροπολογία για απελευθέρωση των απολύσεων στους καθηγητές ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Jaga είπε...

Το θέμα με την εξαφάνιση των αποθεματικών των Πανεπιστημίων φαίνεται πως έχει πολύ μεγάλη ουρά:

"Πώς η κυβέρνηση υπεξαίρεσε τα λεφτά των πανεπιστήμιων και των νοσοκομείων" (28/3/2012):

>> http://www.sofokleous10.gr/portal2/toprotothema/toprotothema/2012-03-28-21-52-29-2012032856950/

"...«Άφωνοι έμειναν πολλοί διοικητές νοσοκομείων, πρυτάνεις ΑΕΙ και υπεύθυνοι άλλων οργανισμών του Δημοσίου όταν ανακάλυψαν πως έχει εξαφανιστεί το 70% των χρημάτων έντοκων λογαριασμών που διατηρούσαν στην Τράπεζα της Ελλάδος. Οι λογαριασμοί αυτοί δεν είχαν καμία σχέση με ομόλογα – ήταν έντοκοι τραπεζικοί λογαριασμοί στους οποίους ‘έμπαιναν’ επιχορηγήσεις και ‘έβγαιναν’ αναλήψεις για τα έξοδα των οργανισμών.

Όπως έγινε γνωστό από τους νοσοκομειακούς γιατρούς την μέρα που ‘έκλεινε’ το PSI και μάλλον λίγο πριν τα μεσάνυχτα, κυβέρνηση και διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος αγόρασαν ομόλογα από κατόχους με αυτά τα χρήματα, χωρίς να ρωτήσουν τους καταθέτες των έντοκων λογαριασμών! Οι ομολογιούχοι αυτοί έτσι γλίτωσαν το κούρεμα, ενώ ταυτόχρονα ληστεύθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από νοσοκομεία, πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς τελείως απαραίτητα για την στοιχειώδη διατήρηση της λειτουργίας τους».

Η υποψία δηλαδή των νοσοκομειακών γιατρών που αποτυπώθηκε στο ygeianews.gr είναι ότι η κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδας αποφάσισαν να απαλλάξουν κάποιες ‘φίλιες δυνάμεις’ ομολογιούχων από τη χασούρα και πήραν τα ομόλογά τους στην ονομαστική τους αξία και τα φόρτωσαν στα ιδρύματα για να τη γράψουν αυτά. Αν βεβαίως έχουν έτσι τα πράγματα, πρόκειται για έκνομη πράξη και καραμπινάτο σκάνδαλο και οι υπεύθυνοι θα πρέπει με κάποιο τρόπο να λογοδοτήσουν.

Ένα άλλο σενάριο – πιο πιθανό ίσως – που θα μπορούσαμε να υποθέσουμε στη βάση του νόμου του 1997, ο οποίος επιτρέπει στο ελληνικό Δημόσιο να διαθέτει στην Τράπεζα της Ελλάδος τίτλους της τελευταίας έκδοσης ΟΕΔ στην τιμή της αρχικής δημοπρασίας και με συνυπολογισμό των ενδιάμεσων τόκων, είναι ότι απλά το ελληνικό δημόσιο πέρασε δια της ΤτΕ τίτλους που του είχαν … ξεμείνει από τις εκδόσεις των αρχών του 2010 στην πλήρη τους αξία στα ιδρύματα. Έτσι, η κυβέρνηση με τον γνωστό κοτζαμπατζίστικο τρόπο της ‘δανείστηκε’ από τα πανεπιστήμια, τα ΤΕΙ και τα νοσοκομεία τα ρευστά διαθέσιμά τους με το σαφή σκοπό να τους φάει το 70%..."


Το ξεφόρτωμα τοξικών, στο οποίο οι ελληνικές κυβερνήσεις έγιναν εξπέρ ως καλοί μαθητές της Goldman-Sachs, φρόντισαν να το εφαρμόσουν τέλεια τη στιγμή που έπρεπε, εκεί που έπρεπε.

Jaga είπε...

"Έρχονται μισθοί πείνας και νέο κούρεμα" (29/3/2012):

>> http://dailynews24.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=12547:wages-are-hunger-and-new-haircut

"...Την ανάγκη να συνεχίσει η Ελλάδα με σταθερό ρυθμό τη μείωση του δημοσιονομικού της ελλείμματος, ενώ παράλληλα προωθεί τις αναγκαίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, επεσήμανε ο Πωλ Τόμσεν, επικεφαλής του ΔΝΤ στην Ελλάδα, μιλώντας σε εκδήλωση για την ελληνική οικονομία στο London School of Economics.

O κ. Τόμσεν αναφέρθηκε επίσης στο θέμα του κατώτατου μισθού, λέγοντας πως βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την Πορτογαλία και την Ισπανία, οπότε δεν πρέπει να προκαλεί εντύπωση το υψηλό ποσοστό ανεργίας...."


Δηλαδή σύμφωνα με αυτά που λέει (δεν τα πιστεύει βέβαια) ο Παυλάκης, ο διπλασιασμός σχεδόν της ανεργίας μέσα σε 3-4 χρόνια οφείλεται στους υψηλούς μισθούς που είχαμε(!) μέχρι το 2008.

Λέει και άλλα ωραία:

"...Εκτίμησε ότι η χώρα χρειάζεται ακόμα μια δημοσιονομική προσαρμογή ύψους 6 με 7% του ΑΕΠ, προσθέτοντας ότι αυτό που χρειάζεται είναι η επιτάχυνση της εσωτερικής υποτίμησης. Όσον αφορά τη διάρκεια της δημοσιονομικής προσαρμογής, είπε πως «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η δημοσιονομική προσαρμογή στην Ελλάδα θα διαρκέσει ακόμα τουλάχιστον μια δεκαετία έως ότου η χώρα ξαναγίνει ανταγωνιστική»..."

Η πιο εύστοχη(;) λέξη είναι το "ξαναγίνει": δηλαδή πότε είμασταν ανταγωνιστικοί σύμφωνα με το ΔΝΤ; Τη δεκαετία του '90 με το Σημίτη ή τη δεκαετία του '40 μετά την κατοχή; Να ξέρουμε δηλαδή για τι μισθούς μιλάμε.

Να σημειωθεί ότι, στατιστικά, κάθε 1% συρρίκνωσης του ΑΕΠ στην Ελλάδα αντιστοιχεί σε 40.000-50.000 επιπλέον ανέργους. Δηλαδή σύμφωνα με τα παραπάνω, περιμένουμε ακόμα καμιά 300.000 καινούργιους ανέργους και άλλους τόσους ημι-ανέργους, για να πούμε λέει ότι έχει "ανασάνει" η οικονομία.

Κάτι τέτοια λέει και μετά παραπονιέται γιατί οι Έλληνες τον ψάχνουν παντού να του... δείξουνη την αγάπη τους.

Jaga είπε...

Από το σημερινό (29/3/2012) ενημερωτικό δελτίο του ΕΒΕΑ:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Τη σύσταση του ειδικού χρεωστικού λογαριασμού αποπληρωμής του δημοσίου χρέους προβλέπει διάταξη που κατέθεσε ο υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης στο νομοσχέδιο της κύρωσης της Συνθήκης που θεσπίζει τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη ο διακριτός λογαριασμός του ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε σύστημα που διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδας, χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την άμεση εξυπηρέτηση ειδικού δημόσιου σκοπού και ειδικότερα για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους και δεν διενεργείται καμία άλλη πληρωμή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

Αυτός ο Σαχινίδης είναι ικανός να υπογράψει μέχρι και τη δική του καταδίκη, αν βρεθεί μπροστά του και κρατάει στυλό.

Δώστε του ένα Sudoku!

Jaga είπε...

"Ελλάδα, το παραμύθι της βοήθειας και τα υπερκέρδη των Γερμανών" (28/3/2012):

>> http://tvxs.gr/news/ellada/ellada-paramythi-tis-boitheias-kai-ta-yperkerdi-ton-germanon

(Βίντεο):
>> http://www.youtube.com/watch?v=ZILsR9sXYFI

Για να δούμε αν οι καλοθρεμμένοι μπυρόβιοι Γερμανοί αρχίσουν επιτέλους να ξυπνάνε.

Jaga είπε...

"ΕΛΣΤΑΤ: Να αλλάξει πρόεδρος, όχι νόμος" (29/3/2012):

>> http://exomatiakaivlepo.blogspot.com/2012/03/blog-post_4482.html

"...Και νέα ανατροπή του ιδρυτικού νόμου της ΕΛΣΤΑΤ καταγγέλλει ο Σύλλογος Υπαλλήλων δια του εφαρμοστικού νόμου...

...όχι μόνο δεν προσφέρει απολύτως τίποτα στην ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ, αλλά απεναντίας την δένει χειροπόδαρα και την εξαρτά απόλυτα από τον Πρόεδρό της, «τον οποίο τόσο πολύ εμπιστεύονται οι δανειστές μας».

Ο κ.Γεωργίου με τη σειρά του προσπαθώντας να ευχαριστήσει τους εκτός συνόρων υποστηρικτές του φροντίζει να τους δώσει την πλειοψηφία στο «νέο συμβούλιο» το οποίο δημιουργεί.

Με αυτό τον τρόπο η πλειοψηφία του συμβουλίου δεν θα αποτελείται από Έλληνες, οι δε εργαζόμενοι θα απουσιάζουν εντελώς.

Ο νέος νόμος ρίχνει στην ΕΛΣΤΑΤ τη σκιά μιας σύγχρονης απολυταρχίας που παρουσιάζεται ως κώδικας ορθής πρακτικής σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Και συνεχίζουν: Στη συνείδηση όμως των Ελλήνων πολιτών θα αποτελεί κώδικα ορθής υποταγής αφού οι μέθοδοι, τα πρότυπα και οι διαδικασίες με τις οποίες θα παράγονται τα στοιχεία θα αποφασίζονται από ένα και μόνο πρόσωπο (άρθρο 323 παρ.14 σ.ν.), χωρίς έλεγχο και διαφάνεια!..."


Δεν υπάρχει κανένας λόγος, ούτε τρόπος, για περισσότερες προφάσεις. Ελληνική αρχή στατιστικών παύει πλέον να ιφίσταται. Και με το νόμο.

Jaga είπε...

Από το σημερινό (30/3/2012) ενημερωτικό δελτίο του ΕΒΕΑ:

---
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Κατάργηση του φόρου επί των εταιρικών μερισμάτων, μείωση της μέσης επιβάρυνσης της επιχείρησης, ανώτατο συντελεστή 40% αντί 45% στην κλίμακα της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, κλιμακωτό φόρο κατοχής ακινήτων και φόρο υπεραξίας στις μεταβιβάσεις, αλλά και πλήρη κατάργηση των φοροαπαλλαγών για όλους τους φορολογούμενους εισηγείται στο πόρισμά της η διακομματική επιτροπή σύνταξης του Εθνικού Φορολογικού Συστήματος.
---

Ναι δεν είναι λάθος, αφαιρούνται φόροι από μερίσματα μετοχών, από επιχειρήσεις και από όσους φορολογούνται με τον ανώτατο συντελεστή, δηλαδή εισοδήματα πάνω από 100.000 ευρώ. Και καταργούνται όλες οι φοροαπαλλαγές, δηλαδή για τους χαμηλόμισθους, συνταξιούχους, ειδικές κοινωνικές ομάδες.

Επιπλέον, ο Κουτρουμάνης εχθές παραδέχθηκε ότι το επίμαχο άρθρο για τις ρυθμίσεις νοικοκυριών με υψηλά δάνεια αποσύρθηκε μετά από παρέμβαση της ΕΚΤ. Και είπε ότι "ελπίζει" να το καταθέσει εκ νέου, όταν (αν) τα βρούνε με τους ανθρωποφάγους της τρόικας.

Καταλάβατε τώρα τι σημαίνει "φορολογική αναμόρφωση";

Jaga είπε...

"«Τα άκουσε» και ο Τόμσεν από Έλληνες φοιτητές" (29/3/2012):

>> http://tvxs.gr/news/ellada/ta-akoyse-kai-o-tomsen-apo-ellines-foitites

"...Τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας του London School of Economics δεν στάθηκαν αρκετά για να αποτρέψουν Έλληνες φοιτητές να γιουχάρουν τον εκπρόσωπο του ΔΝΤ στην τρόικα Πολ Τόμσεν στη διάρκεια ομιλίας του στο βρετανικό πανεπιστήμιο.

«Είστε στην Ελλάδα δύο χρόνια και μέσα στο διάστημα αυτό το ελληνικό χρέος από 110% του ΑΕΠ εκτοξεύθηκε στο 160%», φώναξε χαρακτηριστικά φοιτητής στον Τόμσεν..."

Jaga είπε...

Σκουπίζω τα δάκρυά μου από τα γέλια. Να 'ναι καλά ο Βουβουζέλος και ο καμένος fan που το έφτιαξε το προεκλογικό promo:

"Κρίση χρέους Ιούνιος 2011- Μάρτιος 2012 | Greek Debt Crisis" (29/3/2012):

>> http://www.youtube.com/watch?v=xVruTjwTto0

Από κάτω αναγράφεται ξεκάθαρα:
"Adding comments has been disabled for this video."

Δεν θα μας μείνει άντερο αυτή την προεκλογική περίοδο.

Jaga είπε...

Ακόμα ψάχνω το παραπάνω βίντεο για να σιγουρευτώ. Κάτι μου λέει ότι ξέχασαν να βάλουν κάποια "κρίσιμα" πράγματα.

Όπως τις δηλώσεις του Βουβουζέλου, πριν και μετά το χαράτσι της ΔΕΗ. 'Η όταν είχε πει ότι
"...το Μάρτιο-Απρίλιο θα έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα και η Ελλάδα θα βγει και πάλι στις αγορές..."

Βρείτε τον τυπάκο που έφτιαξε το βίντεο, χρειάζεται οπωσδήποτε βοήθεια, είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του!

Jaga είπε...

"ΠΡΥΤΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΑΕΙ - Κίνδυνος λουκέτων μετά το κούρεμα" (28/3/2012):

>> http://www.tanea.gr/ellada/article/?aid=4706280

"...Σε έκτακτη σύνοδό τους οι πρυτάνεις απέδωσαν ευθύνες στην Τράπεζα της Ελλάδος, επειδή μετέτρεψε τα αποθεματικά τους σε ομόλογα του Δημοσίου, χωρίς να ζητηθεί η γνώμη τους, τα οποία εν συνεχεία κουρεύτηκαν. Υποστήριξαν ότι στην τράπεζα έχουν απομείνει μόλις 33 εκατ. ευρώ, συνολικά, από τα 120 που υπήρχαν προ του PSI, ενώ σε 6 πανεπιστήμια απέμειναν μηδενικοί λογαριασμοί..."

Ιδού το κατόρθωμα του PSI για το οποίο ο Βουβουζέλος είναι τόσο περήφανος.

Υπόψη ότι ο Μπαμπινιώτης όχι μόνο δεν έκανε του κεφαλιού του, αλλά πλέον λένε ότι η κίνησή του έγινε μετά από τηλεφωνική συνεννόηση με το τραπεζορομπότ, που σήμερα στη Βουλή δήλωσε επιπλέον ότι τα ταμεία μπορεί να έπαθαν λίγο-πολύ το ίδιο αλλά δεν μπορούν πλέον να στηρίζονται στην κρατική επιχορήγηση.

Jaga είπε...

Ο Πολωνός αρχι-τραπεζίτης αποκάλυψε ότι, μετά την "ελεγχόμενη χρεοκοπία", ίσως έρχεται και η "ελεγχόμενη" έξοδος από το ευρώ.

Στο Eurogroup σκέφτονται πολύ σοβαρά την εισαγωγή νέο νομίσματος στην Ελλάδα, έτσι ώστε η εσωτερική υποτίμηση να γίνει αυτόματα χωρίς να το καταλάβει κανείς. Και το εξωτερικό χρέος δεμμένο και ασφαλισμένο σε ευρώ.

>> http://www.capital.gr/News.asp?id=1454335

>> http://www.express.gr/news/finance/582213oz_20120328582213.php3

Αυτός είναι και ο πραγματικός λόγος που ψηφίζονται τα-πάντα-όλα τώρα, ενώ οι εκλογές θα γίνουν αμέσως μετά, για να διαχειριστεί ο επόμενος "καταλληλότερος" τη μπόμπα που έρχεται.

Jaga είπε...

"Γ. Δελαστίκ: Κυβέρνηση κλεφτών, ληστών και απατεώνων" (video):

>> http://www.youtube.com/watch?v=XKYtesS0BYA

Από τους ελάχιστους (πραγματικά) δημοσιογράφους που συνεχίζουν να λένε τα πράγματα με το όνομά τους.

Κι όμως, έπαιξε στο κρατικό κανάλι. Αρχίζω και συμπαθώ την ΕΡΤ(!)

Jaga είπε...

"Τόμσεν: «Για να πείσετε τις αγορές, στείλατε τους Έλληνες στην ανεργία»":

>> http://marketbeast.gr/?p=2884

"...«Προσπαθήσατε να πείσετε τις αγορές αλλά χάσατε την εμπιστοσύνη των λαών και οδηγήσατε την ανεργία της Ελλάδας στα ύψη, ειδικά για τους νέους».

Αυτή ήταν μία μόνο από τις αποστροφές των ευρωβουλευτών που «ανέκριναν» το βράδυ της Τρίτης στο Ευρωκοινοβούλιο τον Πολ Τόμσεν, εκπρόσωπο της Τρόικας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

«Χάνεται μια ολόκληρη γενιά στην Ελλάδα» ήταν μια άλλη επισήμανση, ενώ κάλεσαν την Τρόικα να εξηγήσει πώς διασφαλίζεται από το πρόγραμμα ότι θα υπάρξουν νέες θέσεις εργασίας..."


Και φυσικά δεν έλαβαν απάντηση ποτέ.

'Η μάλλον όχι, έλαβαν: Ότι η προσπάθεια είναι το μισθολογικό κόστος στην Ελλάδα να φτάσει την "ανταγωνιστικότητα" άλλων χωρών όπως η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Δηλαδή 150-200 ευρώ το μήνα.

Jaga είπε...

"Ειδική ομάδα εργασίας για την εφαρμογή του νόμου στα πανεπιστήμια" (30/3/2012):

>> http://tvxs.gr/news/ellada/probokatorika-ta-peri-allagis-toy-nomoy-ypostirizei-o-mpampiniotis

"...Εν τω μεταξύ, νωρίτερα, ο υπουργός Παιδείας Γ. Μπαμπινιώτης, σε δηλώσεις του στο Βήμα 99,5, σημείωσε ότι το επιχείρημα της σύνδεσης της χρηματοδότησης με την εκλογή συμβουλίων έχει καταπέσει καθώς τα πανεπιστήμια ως τις 6 Μαρτίου είχαν ήδη λάβει το 25% της ετήσιας χρηματοδότησής τους. Επιπλέον, σε δηλώσεις του, στο Μega, απέρριψε τα περί αλλαγής του νόμου που του καταλογίζονται, χαρακτηρίζοντάς τα «προβοκατόρικα» και σημείωσε ότι στόχος του είναι η εφαρμογή του νόμου αλλά με διαφορετική τακτική..."

Καταρχήν ο Μάρτιος, ως γνωστό, είναι ο τρίτος μήνας του χρόνου. Δηλαδή 3/12 = 1/4 = 25%. Συνεπώς είναι απόλυτα φυσιολογικό τα Πανεπιστήμια να έχουν λάβει ακριβώς το 25% της ετήσια χρηματοδότησης.

Δεύτερον, τι σημαίνει "διαφορετική τακτική"; Ιδού η απάντηση:

"Η λεηλασία των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων από το PSI" (29/3/2012):

>> http://www.inprecor.gr/index.php/archives/177878

Αναλυτικότατο άρθρο σχετικά με το πως κατάφεραν, λίγες εβδομάδες πριν την ενεργοποίηση του PSI, η ΤτΕ να φορτώσει με τοξικά ομόλογα όλα τα ΝΠΔΔ, από ασφαλιστικά ταμεία μέχρι και τα ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Το αποτέλεσμα; Μετά το κούρεμα, όλα τα αποθεματικά τους, από καταθέσεις, μετατράπηκαν σε ομόλογα και στη συνέχεια κουρεύτηκαν κατά 70%. Σε μερικές περιπτώσεις "επενδύθηκαν" ξανά σε ελληνικά ομόλογα, πράγμα που σημαίνει ότι πλέον δεν είναι εξασφαλισμένο ούτε το 30% που απομένει. Μερικά ΤΕΙ ήδη ανακάλυψαν μηδενικά υπόλοιπα στους λογαριασμούς τους.

Και για να αποποιηθούν κάθε ευθύνης, το υπουργείο "άφησε" τα ιδρύματα να βγάλουν μόνα τους προϋπολογισμό, ξέροντας πολύ καλά ότι θα έχουν πρόβλημα. Κι έβαλαν επικεφαλής της επιτροπής "μελέτης εφαρμογής" του νόμου τους πρυτάνεις που αντιδρούν περισσότερο, ακριβώς για να μείνουν ξεκρέμμαστοι και να τους δείχνουν με το δάχτυλο στη συνέχεια.

Καταλάβατε τώρα γιατί ο Μπαμπινιώτης είναι ακόμα στη θέση του;

Jaga είπε...

"Δεν αποκλείει τρίτο δανειακό πακέτο ο Παπαδήμος" (30/3/2012):

>> http://tvxs.gr/news/ellada/den-apokleiei-trito-daneiako-paketo-o-papadimos

"...Η Ελλάδα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην χρειαστεί και τρίτο πακέτο οικονομικής βοήθειας» δηλώνει ο πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος, χωρίς ωστόσο να αποκλείει τελείως ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Τονίζει επίσης ότι τυχόν έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ θα είχε καταστροφικές συνέπειες...

...Ο Πρωθυπουργός εκτιμά ότι η Ελλάδα ίσως να μην καταφέρει να επανέλθει στις αγορές, ακόμη και αν εφαρμοστούν στο ακέραιο όλα τα συμφωνηθέντα μέτρα. «Είναι δύσκολο να προβλεφθούν οι συνθήκες στις αγορές και οι προσδοκίες το 2015» σημειώνει..."

Jaga είπε...

"Έρχονται περικοπές σε συντάξεις, επιδόματα, αμυντικές δαπάνες και μείωση του προσωπικού στο Δημόσιο" (2/4/2012):

>> http://tinyurl.com/cdsq6yk

"...Στη μείωση μισθών με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητα επιμένει ο Ματίας Μορς, επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Κομισιόν στην τρόικα, προαναγγέλλοντας περικοπές σε συντάξεις, επιδόματα, αμυντικές δαπάνες και μείωση του προσωπικού στο Δημόσιο.

Σε συνέντευξή του στο Έθνος της Κυριακής, ο αξιωματούχος χαρακτηρίζει «μονόδρομο» τη μείωση μισθών..."


Μην ξεχάσετε να ξαναψηφίσετε αυτούς που ακόμα συζητάνε και ακολουθούν κατά γράμμα τις οδηγίες των ανθρωποφάγων.

Jaga είπε...

"Αρνούνται να πληρώσουν το χαράτσι στα ακίνητά τους οι Ιρλανδοί" (2/4/2012):

>> http://tinyurl.com/cxt47uo

"...Αν και το ποσό που έπρεπε να πληρώσουν τα 1,6 εκατομμύρια νοικοκυριά ήταν 100 ευρώ ανά ιδιοκτησία, μόλις το 50% των πολιτών -σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της κυβέρνησης- κατέβαλε το «χαράτσι». Την ίδια ώρα χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν σε συλλαλητήριο την τελευταία ημέρα της προθεσμίας.

Ο φόρος που επέβαλε η ιρλανδική κυβέρνηση αποτελεί ένα από τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμά της στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την τρόικα..."


Ίδιο σχέδιο, διαφορετική αντίδραση από τον κόσμο.

Jaga είπε...

"Γ. Καμίνης: Πρόταση για τις διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας" (2/4/2012):

>> http://www.skai.gr/news/greece/article/199378/g-kaminis-protasi-gia-tis-diadiloseis-sto-kedro-tis-athinas/

Μεταξύ άλλων, ο "προοδευτικός" δήμαρχος της Αθήνας προτείνει μέσω της πρότασης νόμου:

"...Ειδικά για την διάλυση δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης που βρίσκεται σε εξέλιξη, η παριστάμενη αστυνομική αρχή οφείλει προηγουμένως να απευθυνθεί προς τον οργανωτή, ζητώντας του να καλέσει τους συμμετέχοντες να
απομακρυνθούν ειρηνικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η αστυνομική αρχή επιβάλλει τη διάλυση, αφού προηγουμένως καλέσει δύο τουλάχιστον φορές τους
συμμετέχοντες να απομακρυνθούν ειρηνικά..."


Και αμέσως μετά:

"4. Δεν επιτρέπεται η χρήση χημικών μέσων για τον περιορισμό, την απαγόρευση ή τη διάλυση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων..."

Δηλαδή θα πείσει την ΕΛΑΣ να μη χρησιμοποιεί χημικά; Και με τι θα τους διώχνουν; Με αγριάδες και με λόγια; 'Η μήπως θα αρχίσουν να βγάζουν κουμπούρα και να βαράνε με πλαστικές σφαίρες;

Μην ξεχάσετε να ξαναψηφίσετε και αυτόν.

Jaga είπε...

"Γ. Καμίνης: «Άνδρο παρανομίας» τα πανεπιστήμια" (14/3/2012):

>> http://www.skai.gr/news/greece/article/197603/g-kaminis-andro-paranomias-ta-panepistimia-/

Άλλη μια πρόσφατη, εξίσου επιτυχημένη "παρέμβαση" του δημοκράτη δημάρχου.

Κάποιοι νόμιζαν ότι με τον Κακλαμάνη τα είχαν δει όλα. Τουλάχιστον εκείνος είχε μανία με τα δέντρα. Ετούτος έχει μανία με όλους γενικώς.

Jaga είπε...

Η χθεσινή "Έρευνα" του Π. Τσίμα στο MEGA, η πρώτη ίσως αμιγώς δημοσιογραφική εκπομπή τα τελευταία 3 χρόνια στο κανάλι:

(1ο μέρος):
>> http://www.youtube.com/watch?v=Z4iMyhD0tLk

(2ο μέρος):
>> http://www.youtube.com/watch?v=wirJjIj3HQk

(3ο μέρος):
>> http://www.youtube.com/watch?v=_hl2wxnqAAk

Αυτό είναι το πρότυπο που οι μνημονιακοί τροικανόπληκτοι ονειρεύονται για την Ελλάδα.

Jaga είπε...

"Βιομηχανία τροπολογιών παραδέχεται ο Πεταλωτής!" (3/4/2012):

>> http://www.protothema.gr/politics/article/?aid=187676

..."Είναι απαράδεκτο να περνάνε μέσα στη νύχτα τροπολογίες που αλλάζουν την πολιτική μας" επισήμανε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Πεταλωτής σε συνέντευξή του στην πρωινή εκπομπή της ΝΕΤ.
Προτού ακόμη του τεθεί ερώτημα από τους δημοσιογράφους, ο κ. Πεταλωτής φάνηκε έτοιμος να στηλιτεύσει τα όσα επιχειρήθηκαν να γίνουν από ομάδες βουλευτών τα τελευταία 24ωρα στη Βουλή.

"Ήρθαν 86 τροπολογίες μια βδομάδα πριν τις εκλογές! Για να λέμε τα πράγματα καθαρά!" τόνισε ο κ. Πεταλωτής και συνέχισε: "Δεν μπορεί να λέμε την αλήθεια στον κόσμο και να αλλάζουμε πολιτικές χρόνων".

Κατά τον υφυπουργό Δικαιοσύνης, "στήθηκε μια βιομηχανία τροπολογιών επειδή κάποιοι βουλευτές θέλουν να κάνουν τα ρουσφέτια τους"...

Jaga είπε...

"Ελλάδα: Η χώρα με τους περισσότερους άνεργους κάτω των 25 ετών" (2/4/2012):

>> http://tvxs.gr/news/ellada/ellada-i-xora-me-toys-perissoteroys-anergoys-kato-ton-25-eton

"...
Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ για τους νέους κάτω των 25 ετών (50,4%) καταγράφει η Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2011, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat)..."

Jaga είπε...

"Ηλικιωμένος αυτοκτόνησε στην πλατεία Συντάγματος" (4/4/2012):

>> http://tvxs.gr/news/ellada/ilikiomenos-aytoktonise-stin-plateia-syntagmatos

"Άφησε σημείωμα ο αυτόχειρας του Συντάγματος" (4/4/2012):

>> http://www.enikos.gr/society/30342,Afhse_shmeiwma_o_aytoxeiras_toy_Syntagma.html

"...«η κατοχική κυβέρνηση Τσολάκογλου εκμηδένισε κάθε ίχνος επιβίωσής μου»...
...«Δεν μπορώ να βρω άλλο τρόπο αντίδρασης εκτός από ένα αξιοπρεπές τέλος, πριν αρχίσω να ψάχνω στα σκουπίδια για να επιβιώσω και γίνω βάρος στο παιδί μου»..."


Τώρα πλέον κανείς δεν μπορεί να κάνει τα στραβά μάτια.

Οι οικονομικοί δολοφόνοι έχουν πλέον αίμα στα χέρια τους, όχι μεταφορικά αλλά ως στυγνή πραγματικότητα.

Jaga είπε...

"Aυτοκτονία Σύνταγμα: το τραγικό σημείωμα του Δημήτρη Χριστούλα" (4/4/2012):

>> http://www.fimes.gr/2012/04/dimitris-christoulas-simeioma-aftoktonia-suntagma/#ixzz1r6QzbKkD

Το όνομα του 77χρονου είναι Δημήτρης Χριστούλας

Έτσι για να μην το θυμόμαστε απλά ως νούμερο, όπως πολύ θέλουν τα κατοχικά ΜΜΕ.

Ολόκληρο το ιδιόγραφο σημείωμα:

>> http://www.fimes.gr/wp-content/uploads/tsu1.jpg

Έχει και μια πολύ "ενδιαφέρουσα" σημείωση περί καλάσνικοφ, που περιέργως φρόντισαν να κόψουν από τα δελτία ειδήσεων.

Jaga είπε...

"Επιστολή Μίχαλου σε Παπαδήμο - Σαχινίδη" (5/4/2012):

>> http://topontiki.gr/article/33337

"...Επιστολή στον πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο και τον υπουργό Οικονομικών Φίλιππο Σαχινίδη έστειλε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος κάνοντας λόγο για αναγκαιότητα άμεσης και επιτυχούς ολοκλήρωσης της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών..."

Έτσι για να ξέρουμε τι ακριβώς εννοούν "ανάπτυξη" τα μεγάλα κεφάλια του ΕΒΕΑ, που τον εξέλεξαν πάλι με 65% πριν μερικούς μήνες.

Jaga είπε...

"Ένταση στη Βουλή για τη συμφωνία συμβιβασμού με την Siemens" (4/4/2012):

>> http://www.tanea.gr/latestnews/article/?aid=4708589

"...Μπροστά στις έντονες διαμαρτυρίες των κομμάτων που αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση Παπαδήμου, βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία σε ό,τι αφορά την σύμβαση του ελληνικού Δημοσίου με την εταιρεία Siemens, που περιλαμβάνεται στο συζητούμενο στη Βουλή νομοσχέδιο για την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Η συμφωνία προβλέπει αντισταθμιστικές καταβολές 270 εκατ. ευρώ εκ μέρους της γερμανικής εταιρείας (80 εκατ. ευρώ από συμψηφισμό απαιτήσεων, 90 εκατ. ευρώ για την χρηματοδότηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και επένδυση 100 εκατ. ευρώ στην Siemens Hellas) και ενδεχόμενη κατασκευή εργοστασίου προϋπολογισμού 70 εκ. ευρώ «που θα οδηγήσει σε απασχόληση 700 ατόμων»..."

Jaga είπε...

"Το 23% των παιδιών της Ελλάδας ζούν κάτω από το όριο της φτώχειας" (5/4/2012):

>> http://dailynews24.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=12718:about-23-of-greek-children-living-below-the-poverty

"...Με τον πιο μελανό τρόπο αποτυπώνει τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης η έκθεση της Unicef για την «κατάσταση των παιδιών στην Ελλάδα 2012».

Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα παιδιά που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας υπολογίζονται σε 439.000 και το ποσοστό της παιδικής φτώχειας φτάνει το 23%, ενώ αντίστοιχα για το σύνολο της Ευρώπης είναι 20,5%..."

Jaga είπε...

"Προεκλογική κατάρρευση του προϋπολογισμού, προπομπός νέων μέτρων!" (5/4/2012):

>> http://marketbeast.gr/?p=5691

"...Κορυφαίο στέλεχος της κυβέρνησης προ ημερών παραδέχθηκε ότι αν το πρόβλημα συνεχιστεί, πέρα από τα μέτρα του 2013 – 2014, θα έρθει νέα οριζόντια περικοπή δαπανών φέτος με την αποδέσμευση του 7% του προϋπολογισμού κάθε φορέα σε μηνιαία βάση από το 8% που ισχύει σήμερα (δηλαδή ήδη υπάρχει παρακράτηση)..."

Jaga είπε...

"Μικραίνουν την ιδιοκτησία – Θα πληρώνουμε ενοίκιο στο ίδιο μας το σπίτι!" (5/4/2012):

>> http://marketbeast.gr/?p=5929

"...ΟΙ εγκέφαλοι της ΚΟΜΙΣΙΟΝ συγκρίνουν τα επίπεδα φορολογίας μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης από την οποία προκύπτει ότι το συνολικό επίπεδο φορολογίας στην Ελλάδα ήταν το 2011 32,5% του ΑΕΠ έναντι 39,5% που είναι ο μέσος όρος στις 17 χώρες της Ευρωζώνης.

Ετσι λοιπόν προτείνουν:

- Επιβολή τεκμαρτού εισοδήματος στην ιδιοκατοίκηση
– Κατάργηση των φοροαπαλλαγών
– Αύξηση φόρων κατοχής ακίνητης περιουσίας

Και δεν σταματούν μόνο εκεί. Λένε ότι υπάρχουν ακόμα περιθώρια για να αυξηθούν περισσότερο οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης που επιβάλλονται σε καύσιμα, τσιγάρα και ποτά..."

Jaga είπε...

Για ιστορικού ςκυρίως λόγους, ορίστε η ανοικτή επιστολή της κόρης του άντρα που αυτοκτόνησε στο Σϋνταγμα:

>> http://www.enikos.gr/politics/30925,Sthn_Ellada_skotwnoyn_ta_aytonohta.html

"(Έμμυ Χρίστουλα)...Το ιδιόχειρο σημείωμα του πατέρα μου, δεν αφήνει κανένα περιθώριο για παρερμηνείες. Σε όλη τη ζωή υπήρξε ένας αριστερός αγωνιστής, ένας ανιδιοτελής οραματιστής.

Η συγκεκριμένη πράξη του τέλους, είναι μια συνειδητή πολιτική πράξη, απολύτως συνεπής με όσα πίστευε και έπραττε όσο ζούσε. Στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα, σκοτώνουν τα αυτονόητα..."

Jaga είπε...

Ανακοίνωση της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας για τον τραυματισμό του προέδρου της ένωσης, Μάριου Λώλου, από αστυνομικό:

>> http://www.enikos.gr/society/31074,Anakoinwsh_gia_ton_Fwtoreporter.html

"...Οι συστηματικές και επαναλαμβανόμενες επιθέσεις ενάντια στους λειτουργούς του τύπου, την ώρα της δουλειάς τους, που καταπατούν ακόμη και θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, κάθε άλλο παρά τυχαίες μπορούν να θεωρηθούν, ακόμα και ο πλέον καλόπιστος θα μπορούσε να συμπεράνει πως ασκούνται συνειδητά από διάφορα κέντρα για τη φίμωση της ελευθεροτυπίας, και σε μια επίσης συνειδητή προσπάθεια να τρομοκρατηθούν οι λειτουργοί της.

Επί πλέον διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει η παραμικρή εξέλιξη σε παρόμοιες βάναυσες επιθέσεις που έγιναν στο παρελθόν, όπως αυτή του συναδέλφου μας δημοσιογράφου Μανώλη Κυπραίου, ο οποίος υπέστη μόνιμη αναπηρία, αλλά επίσης και ότι μένουν αναπάντητες δεκάδες επώνυμες καταγγελίες συναδέλφων και Ενώσεων για την προκλητική και βίαιη συμπεριφορά των οργάνων της… τάξης (όπως αυτή σε βάρος της συναδέλφου Τατιανας Μπόλαρη) με τη συνήθη διαδικασία αρχειοθέτησης της οποιασδήποτε ΕΔΕ..."

Jaga είπε...

"«Πέρασε» η συμφωνία συμβιβασμού με τη Siemens" (5/4/2012):

>> http://tvxs.gr/news/ellada/perase-i-symfonia-symbibasmoy-me-ti-siemens

"...Με πλειοψηφία 164 βουλευτών από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, πέρασε τελικά από την Ολομέλεια της Βουλής η ρύθμιση για τη Siemens.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η γερμανική εταιρεία καταβάλλει στο ελληνικό δημόσιο 80 εκατ. ευρώ για συμψηφισμό απαιτήσεων, 90 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, επένδυση 100 εκατ. ευρώ στη Siemens Hellas και ενδεχόμενη κατασκευή εργοστασίου προϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ, «που θα οδηγήσει σε απασχόληση 700 ατόμων»..."


Με λίγα λόγια, υπάρχει περίπτωση το ελληνικό δημόσιο να μην λάβει ούτε ένα ευρώ από τα παραπάνω χρήματα, καθώς για τα 2-3 δις που εικάζεται ότι έχει δώσει η Siemens σε μίζες τις τελευταίες δύο δεκαετίες στα δύο μεγάλα κόμματα, ακόμα και τα 80 εκατ. ευρώ είναι λέει για "συμψηφισμό".

Καταλάβατε τώρα γιατί οι τροικανοί επέτρεψαν τις εκλογές στην Ελλάδα; Ιδού το αντάλλαγμα. Το θέμα του "εθνικού χορηγού" κλείνει μια και καλή, μαζί και η όποια πιθανότητα να βγει κάποια βρώμα τους επόμενους μήνες και να καταρρεύσει ολόκληρο το "οικοδόμημα".

Jaga είπε...

"Β. Σόιμπλε: Οι Έλληνες υποφέρουν από δικά τους λάθη" (5/4/2012):

>> http://tvxs.gr/news/ellada/b-soimple-oi-ellines-ypoferoyn-apo-dika-toys-lathi

"...«Φυσιολογική αντίδραση σε μια δύσκολη κατάσταση» χαρακτήρισε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε την εμπάθεια πολλών Ελλήνων απέναντι στη Γερμανία για την επιβολή των σκληρών μέτρων λιτότητας. «Είναι φυσιολογικό για όσους υποφέρουν από δικά τους λάθη να κατηγορούν τους άλλους», τόνισε χαρακτηριστικά..."

..Και δεν εννοεί φυσικά τον ελληνικό λαό αλλά τους πολιτικούς μας. Αφού τα έκαναν όπως τα έκαναν τόσα χρόνια, τώρα θα υπομείνουν τον εξευτελισμό και τα γιαούρτια.

Βέβαια, έχει και ένα δίκιο. Ο κάθε λαός έχει τους ηγέτες που του αξίζει. Αρκεί να ξέρει φυσικά την αλήθεια.

Jaga είπε...

"Για «τριάκοντα αργύρια» οι βουλευτές αθώωσαν τη SIEMENS" (6/4/2012):

>> http://www.epikaira.gr/epikairo.php?id=41235&categories_id=69

"...Σε αντάλλαγμα φυσικά, η ελληνική κυβέρνηση απαλλάσσει τη Siemens από κάθε αστική ή διεκδικητική αξίωση σε σχέση με το σκάνδαλο.Υπενθυμίζεται πως η ζημία για το ελληνικό δημόσιο, είχε υπολογιστεί από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής σε 2 δισ. ευρώ..."

Jaga είπε...

"Επικίνδυνες κυβερνητικές παραλείψεις με το FIR Αθηνών" (6/4/2012):

>> http://dailynews24.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=12754:dangerous-omissions-in-the-government-of-athens-fir

"...Η ΕΕΚΕ επικρίνει την κυβέρνηση ότι, τα τελευταία χρόνια, δεν έκανε ουσιαστικές επενδύσεις στην αεροναυτιλία και, ταυτόχρονα, μείωσε τις αποδοχές των εργαζομένων, ενώ από τη μη αύξηση της χωρητικότητας, τα έσοδα του ελληνικού κράτους κατρακυλούν..."